Inside Aurora Russia

 INSIDE  AURORA  RUSSIA  7 DAYS 

 ล่าแสงเหนือ-มอสโคว์-มูร์มันสด์ 

มูร์มันสด์-ฟาร์มสุนัขฮัสกี้-นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน

เมืองหิมะ-ชับรถ Snow Mobile-หมู่บ้านชามิ 

ชมเรือตัดน้ำแข็งพบังงานนิวเคลีย์เลนิน

กรุงมอสโคว์-พระราชวังเครมลิน- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์

จตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ -สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล -ช้อปปิ้ง ณ ห้างกุม

โดยสายการบิน โอมาน แอร์ (WY)

เดินทาง มกราคม-มีนาคม

ราคาที่ 59,888-.