(ซากุระ) โตเกียว-ฟูจิ-ฟุคุชิมะ

 TOKYO  FUJI  FUKUSHIMA  5 DAYS 

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะหมู่บ้านโออุจิจุคุ

อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ

ฟรี แช่ออนเซนเท้าหน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน

ชมซากุระ ณ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ

 ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์

ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุและโอไดบะ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

FREE WIFI ON BUS-มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

โดยสายการบิน แอร์ เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

เดินทาง มีนาคม-เมษายน

 เริ่มต้นที่ 19,888-.