หลวงพระบาง 3 วัน

          มหัศจรรย์  หลวงพระบาง วัน 

                วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวงสี ตักบาตรข้าวเหนียว

              พระธาตุภูษี-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดมืด ถนนข้าวเหนียว

     ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง-บ้านช่างไถ สัมผัสวิถีชีวิตริมฝั่งโขงของชาวบ้าน

     พระธาตุหมากโม-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-เที่ยวฃมพระราชวังเก่า-นมัสการหอพระบาง

             พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง

                โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD)

                      เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 2563

              ราคา 12,900 **