ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-ออสเตรีย-อิตาลี

         

 

                                                                   EUROPE SUPER CLASSIC (A) DAYS 

ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน-ออสเตรีย-อิตาลี

มหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับใหล-เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ ชมเมืองปารีส

ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี -เที่ยวเมืองสตราสบรูก นั่งรถไฟ TGV

ขึ้นเขา Harder Kulm ชมวิวที่งดงามที่สุด-เข้าชมพระราชวังนอยชวานสไตน์

เที่ยวเมืองหลัก ลูเซริ์น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ชมเมืองอินนส์บรูคแห่งแคว้นทิโรลของประเทศออสเตรีย

เวโรน่า-เวนิส-ปิซ่า-เซียน่า-โรม-ช้อปปิ้งบนเกาะเวนิส

 โดยสายการบินไทย (TG) 

 เดินทาง 11-20 เม.ย. 2563 

 ราคา 82,900-.