ฝรั่งเศส

  

               Easy France

                เข้าชม 2 พระราชวัง CHAMBOARD CASTLE และ VERSAILLES PALACE

                              บลัวส์-สะพานหินข้ามแม่น้ำลัวร์-พระราชวังแห่งบลัวส์-อาสนวิหารนักบุญแห่งบลัวส์

                             มหานครปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียน ณ จัตุรัสชาล์ลโดลโกลล

                              พิพิธภัณฑ์ลูฟ-พระราชวังแวร์ซายน์-ล่องเรือแม่น้ำแซน

                         ช้อปปิ้งย่านถนนชองเอลิเซ่ และ แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์

                        ** อิสระ 1 วันเต็ม **

               โดยสายการบินไทย (TG)

             เดินทาง 11-17 เม.ย. 2563

             ราคา 59,900-.