จอร์เจีย 5 วัน


                                                                 GEORGIA  MY  LOVE  DAYS 

                                                ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อุพลิชชิเค่-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี

                                               ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine

                                               นั่งรถจี๊ป 4WD-ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church

                                                 โดยสายการบิน UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES (PS)

                                                    เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 2563

                                     **ราคา 29,900-.