ไต้หวัน 6 วัน

 

ไต้หวัน 3 อุทยาน 6 วัน

        อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ-อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิว

หมู่บ้านฮิโนกิ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่

วัดพระถังซัมจั๋ง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ช้อปปิ้งซีเหมินติง

โดยสายการบิน ไทยไลอ้อน แอร์ (SL)

ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท***