ไต้หวัน 5 วัน

ไต้หวัน ไลอ้อน พาจ๊วด 5 วัน

ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-วัดพระถัง- หมู่บ้านสายรุ้ง-ฟ่งเจียไนท์มาเก็ต

ตึกไทเป 101-TAIPEI FISH MARKET

อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิวเฟิน-ปล่อยโคมลอยสือเฟิ่นขอพรวัดเซยไห่

หมู่บ้านทหารโบราณ-อนุสรณ์ เจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง

โดยสายการบิน ไลอ้อน แอร์ (SL)

ราคา 11,999 ***