สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน

แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 8 วัน

ชมความงดงามของ 3 ภูเขาสวยแห่งสวิส

กลาเซียร์ 3000 , กอนเนอแกร์ต ชมยอดเขาแมตเธอร์ฮอร์น , จุงฟราว

ซูริค-ซไตน์ แอม ไรน์-น้ำตกไรน์-เบิร์น-โกล ดู ปิยง-ลูเซิร์น-เวเว่ย์-มงเทรอซ์

อินเทอร์ลาเก้น-เซอร์แมท-โลซานน์-เจนีวา