Tour

GS 105: เทียนสิน ปักกิ่ง สะท้านภพ 5 วัน (พ.ค.-ต.ค.) 12,989-.

ราคาเริ่มต้น 12,989

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
พฤษภาคม 21-25 / 28 พ.ค.-01 มิ.ย. มิถุนายน 06-10 / 13-17 / 20-24 / 27 มิ.ย.-01 ก.ค. กรกฎาคม 04-08 / 09-13 / 16-20 / 25-29 สิงหาคม 08-12 / 22-26 / 29 ส.ค.-02 ก.ย. กันยายน 05-09 / 12-16 / 17-21 / 19-23 / 24-28 / 26-30 ตุลาคม 10-14 / 15-19 / 17-21 / 22-26
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-นครเทียนสิน (เทียนจินปินไห่)
12.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์
15.15 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศจีน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ-808 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 5 ชั่วโมง)
21.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่
นครเทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้าม-ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน-โชว์กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน-ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ) -ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
ร้านปี่เซี๊ยะ-ผ่านชมสนามกีฬารังนก-หอบูชาฟ้าเทียนถาน -ร้านไข่มุก-ตลาดรัสเซีย-นครเทียนสิน-สนามบินเทียนจินปินไห่
22.40 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์เที่ยวบินที่ XJ-809 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง )
กรุงเทพฯ
02.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up