Tour

GS 307: ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน (พ.ค.-ส.ค.) 11,999 -.

ราคาเริ่มต้น 11,999

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
พฤษภาคม 17-19 / 24-26 / 30 พ.ค.-01 มิ.ย. กรกฎาคม 11-13 / 20-22 สิงหาคม 01-03 / 23-25
กรุงเทพฯ-เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) -ดิสนีย์แลนด์-เมืองเซินเจิ้น
01.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K สายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์
04.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX-762 (บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
08.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็กแล็บก๊อก
เมืองเซินเจิ้น-วัดกวนอู-ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านยางพารา-ร้านยา-หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ -พิเศษ เมนูเป็ดปักกิ่ง และ ไวน์แดง
เมืองเซินเจิ้น- เมืองฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัส เบย์ -โรงงานเครื่องประดับ-ร้านหยก- ถนนนาธาน-ย่านจิมซาจุ่ย- เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) –กรุงเทพฯ-พิเศษ เมนูห่านย่าง
02.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX-767 (บริการอาหาร และ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
04.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
ฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up