Tour

MS 001 เยอรมัน-ออสเตรีย-สาธารณรัฐเชก-สโลวัค-ฮังการี 8 วัน (ส.ค.-ก.ย.) 57,500-.

ราคาเริ่มต้น 57,500

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
สิงหาคม 11-18 กันยายน 20-27
กรุงเทพฯ
22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 โดยสายการบินไทย
มิวนิค (เยอรมนี) - เปรียน แอม คิมเซ-พระราชวังเฮอเรน คิมเซ-ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเจเนอร์บาหน์-ล่องเรือพลังงานไฟฟ้า-โบสถ์บาโธโลมิว
00.50น ออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-924
07.05 น เดินทางถึง สนามบินมิวนิค
อุทยานแห่งชาติเบิร์ชเต็ทการ์เด้น-เหมืองเกลือเก่าเบิร์ชเต็ท การ์เด้น-ฮัลล์สตัท(ออสเตรีย)-เชสกี้คลุมลอฟ (สาธารณรัฐเชก)
เวียนนา (ออสเตรีย)-กรุงปราก (สาธารณรัฐเชก)-ปราสาทปราก-จตุรัสเมืองเก่า
กรุงปราก (สาธารณรัฐเชก)-บราติสลาว่า (สโลวัค)-บูดาเปรส์(ฮังการี)-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมวิว
เมืองบูดาเปรส์ (ฮังการี)-ช้อปปิ้ง McArthurGlen Outlet Parndorf -เวียนนา(ออสเตรีย)-ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่
นั่งรถชมเมือง-ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังเชินบรุนน์-กรุงเทพฯ
11.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเวียนนา
14.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG-937
กรุงเทพฯ
05.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
การบินไทย (TG)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up