Tour

GS 104: ZHANGJIAJIE FENGHUANG 5 DAYS (พ.ค.-ต.ค.) 13,999-.

ราคาเริ่มต้น 13,999

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
พฤษภาคม 14-17 / 22-25 / 31 พ.ค.-03 มิ.ย. มิถุนายน 05-08 กรกฎาคม 04-07 สิงหาคม 01-04 กันยายน 10-13 ตุลาคม 08-11 / 09-12 / 18-21
กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานต้าหยง (เมืองจางเจียเจี้ย)-เมืองโบราณเฟิ่งหวง-ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง-บ้านกวีเสิ่นฉง เหวิน-ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน
01.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ 9-10 สายการบิน ไชน่า
เซาเทิร์น แอร์ไลน์
04.25 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน โดยสายการบิน ไชน่า เซาเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CZ-606
เมืองเฟิ่งหวง-เมืองจางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า-ลงด้วยรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก - ประตูสวรรค์ จิตรกรรมภาพวาดทราย
เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง) –ภูเขาฮัลเลลูย่าห์-สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า-ร้านยา-ร้านหยก -ชมโชว์วัฒนธรรม แสง สี เสียง เหม่ยลี่เซียงซี
สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก-ร้านยางพารา-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ท่าอากาศยานต้า-หยง (เมืองจางเจียเจี้ย)
22.10 น. นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไชน่า เซาเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CZ-605 (ใช้เวลา
บินโดยประมาณ 3 ชั่วโมง )
กรุงเทพฯ
00.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
ไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ (CZ)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up