Tour

TL 108 : NAGOYA TAKAYAMA FUJI 5 DAYS ซุปตาร์ เมืองเก่า กับ ดอกไม้งาม (มิ.ย.-ก.ย.) 17,888-.

ราคาเริ่มต้น 17,888

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
มิถุนายน 05-09 / 07-11 / 14-18 / 21-25 / 28 มิ.ย.-02 ก.ค. กรกฎาคม 05-09 / 07-11 / 12-26 / 17-21 / 19-23 / 26-30 สิงหาคม 02-06 / 04-08 / 09-13 / 16-20 / 18-22 / 23-27 / 25-29 กันยายน 03-07 / 10-14 / 13-17 / 15-19 / 20-24
กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
20.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (บริการอาหารบนเครื่อง)
23.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ-638
สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ –นาโกย่า-วัดโอสุคันนอน - ช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งโอสุ –ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ-เมืองมัตสึโมโตะ
07.45 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์
เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - เมืองยามานาชิ - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - ออนเซ็น
ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นยู่กับสภาพอากาศ)-เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น-ทะเลสาบฮามานาโกะ-เมืองนาโกย่า-ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
เมืองนาโกย่า - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง
09.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ-639 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
13.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up