Tour

FJ 016: ไต้หวัน ต้อนรับปีใหม่ 4 วัน (29 ธ.ค.-01 ม.ค.) 28,900-.

ราคาเริ่มต้น 28,900

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 29 ธ.ค.-01 ม.ค.
กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89 )-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
06.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์ (CI)
08.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI-838 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ระหว่างการเดินทาง
13.00 น. ถึง ท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป
เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-เฝิงเจี่ยไนท์มาเก็ต
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง–วัดเหวินหวู่–ร้านพายสับปะรด–Cosmetics Shop–ซีเหมินติง-นำท่านนั่งรถไฟฟ้าไป ณ จุดชมพลุ COUNTDOWN
ศูนย์ GERMANIUM–อุทยานเหย่หลิว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น–หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค–MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน -กรุงเทพฯ
22.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI-837
01.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
ไชน่า แอร์ไลน์ (CI)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up