Tour

TA 115 : WINTER SKI ILLUMINATION CHRISTMAS 6 DAYS (21-26 ธ.ค.) 47,900-.

ราคาเริ่มต้น 47,900

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 21-26
กรุงเทพฯ-สนามบินเซนแทร์ (นาโกย่า)
21.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C ประตู 2 สายการบินไทย
นาโกย่า-หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ-อดีตจวนผู้ว่า-ซันมาชิ ซูจิ-ทาคายาม่า
00.05 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-644
07.30 น. ถึง สนามบินนาโกย่า
ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า-TAKASU SNOW PARK-กุโจฮาจิมัง-ช้อปปิ้ง เอออนมอลล์-กิฟุ
กิฟุ-มิเอะ-หมู่บ้านนินจาอิงะ-นากาชิม่า รีสอร์ท-ช้อปปิ้งมิตซุย แจ๊สดรีมเอ้าท์เล็ท-นาบานะโนะ ซาโตะ-นาโกย่า
นาโกย่า-ปราสาทนาโกย่า-ช้อปปิ้งซาคาเอะ-สถานีนาโกย่า-ช้อปปิ้งเอออล์ พลาซ่า-สนามบินเซนแทร์
สนามบินเซนแทร์-กรุงเทพฯ
00.30 น. ออกเดินทางจาก สนามบินเซนแทร์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-647
04.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
การบินไทย (TG)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up