Tour

TA 113 : AUTUMN NIKKO SENDAI 6 DAYS (พ.ย.) 43,900-.

ราคาเริ่มต้น 43,900

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
พฤศจิกายน 07-12 / 14-19 / 21-26
กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ
19.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ ประตูทาง 2 สายการบินไทย
23.45 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-642
นาริตะ-นิกโก้-สะพานชินเคียว-น้ำตกริวซู-อาเคจิไดระ (กระเช้า) -ชิโอบะระออนเซน
07.35 น. ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย
ชิโอบะระออนเซน-หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ-ทะเลสาบโกะชิกิ คินุมะ-ช้อปปิ้ง อิจิบันโจ-เซนได
เซนได-ถนนโจเซ็นจิโดริ-ช้อปปิ้งนาสุ เอ้าท์เลท- มิโตะ-ฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค-อิบารากิ
อิบาระกิ-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ- ศาลเจ้าเมจิ-ถนนกินโกะ-ช้อปปิ้งฮาราจูกุ-สนามบินฮาเนดะ
สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ
00.20 น. เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG - 661
04.50 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
การบินไทย (TG)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up