Tour

MS 010: ฮังการี-ออสเตรีย-เยอรมัน 8 วัน (16-23 ก.ย.61 ) 57,555-.

ราคาเริ่มต้น 57,555

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
กันยายน 16-23
กรุงเทพฯ
22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 โดยสายการบินไทย
เวียนนา (ออสเตรีย)-บูดาเปรส์ (ฮังการี)
01.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเวียนนา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-936
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินเวียนนา
ช้อปปิ้ง Parndof Outlet-เวียนนา (ออสเตรีย) -ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่
ฮัลล์สตัท-ซาลส์เบริก์-เมืองบาด ริคเคนฮาว (เยอรมัน)
อุทยานแห่งชาติเบิร์ชเต็ท การ์เด้น- เหมืองเกลือเก่าเบิร์ชเต็ท การ์เด้น- มิวนิค
ปราสาทนอยชวาสไตน์-ช้อปปิ้งสิ้นค้าแบรนด์เนม ถนนแมกซิมิลเลี่ยน
ปารีส-สนามบิน
14.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG -925
กรุงเทพฯ
06.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
การบินไทย (TG)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up