Tour

MS 009: ยุโรปคลาสสิค อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 9 วัน (02-10 ธ.ค.61) 70,900-.

ราคาเริ่มต้น 70,900

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 02-10
กรงุเทพฯ
21.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 โดยสายการบินไทย
โรม-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter Basilica-น้ำพุเทรวี่ Trevi Fountain -เมืองปิซ่า
00.01 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG -944
05.55 น. เดินทางถึง สนามบินฟูมิชิโน กรุงโรม
ปิซ่า-เวนิส
เวนิส-มิลาน-อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
อินเทอร์ลาเก้น –ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค-สตราสบรูก์ (ฝรั่งเศส)
สตราสบรูก์ -รถไฟด่วน ทีจีวี-ปารีส
พระราชวังแวร์ซายส์-ช้อปปิ้ง-ปารีส
ปารีส-สนามบิน
12.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG -931
กรุงเทพฯ
06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
การบินไทย (TG)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up