Tour

MS 008: อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 8 วัน ( 09-16 พ.ย.61) 60,900-.

ราคาเริ่มต้น 60,900

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
พฤศจิกายน 09-16
กรงุเทพฯ
21.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 โดยสายการบินไทย
มิลาน-เวนิส (อิตาลี)
00.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินมาลเปนซ่า โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG- 940
07.10 น. เดินทางถึง กรุงมิลาน
มิลาน-มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน-FOX TOWN OUTLET สวิตเซอร์แลนด์ - ลูเซิร์น
แองเกลเบิร์ก-นั่งกระเช้าหมุน 360 องศา สู่ทิตลิส-เมืองดิจอง (ฝรั่งเศส)
ปารีส-พระราชวังแวร์ซายน์
เรือบาโตว์มุช-นั่งรถชม กรุงปารีส-อิสระช้อปปิ้ง Galleria Lafayette
ปารีส-สนามบิน
12.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG -931
กรุงเทพฯ
06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
การบินไทย (TG)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up