Tour

VT 702: SYDNEY-BLUE MOUNTAIN ซิดนีย์-บลูเมาท์เท่น 5 วัน (ก.พ.-พ.ค.) 39,900-.

ราคาเริ่มต้น 40,900

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
กุมภาพันธ์ 01-05 มีนาคม 06-10 / 21-25 / 27-31 เมษายน 05-09 / 12-16 พฤษภาคม 01-05
กรุงเทพฯ-สิงคโปร์
12.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K สายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง
15.30 น. ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ-977
18.55 น. เดินทางถึง สนามบินชางฮี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
20.20 น. ออกเดินทางสู่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ-221

ซิดนีย์-เที่ยวชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
06.55 น. เดินทางถึง สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์
ซิดนีย์-โคอาล่าปาร์ค-วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น-รถราง Scenic Railway-Scenic Cableway
ซิดนีย์-อิสระเต็มเที่ยวเต็มวันหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ซิดนีย์-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ
11.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ-232
17.30 น. เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
18.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ-978
20.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up