Tour

VT 005: HELLO OKINAWA 6 DAY (พ.ค.-ก.ค.61) 25,900-.

ราคาเริ่มต้น 25,900

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
พฤษภาคม 06-11 / 20-25 มิถุนายน 03-08 / 17-22 กรกฎาคม 01-06
กรุงเทพฯ
22.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน พีช แอร์
สนามบินนาฮะ-โอกินาว่า เวิลด์-เซฟาอุทาคิ-สะพานนิไร-คาไน-หน้าผามันซาโมะ
01.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาฮะ เกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน พีช แอร์ เที่ยวบินที่ MM-990
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาฮะ เกาะโอกินาว่า
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอูมิ-ไดโนพาร์ค-ช้อปปิ้งอิออนไรคอม
อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง
ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ-ปราสาทชูริ-ช้อปปิ้งถนนโคขุไซ-ช้อปปิ้งอาชิบิน่า เอาท์เล็ต
21.45 น. นำท่านออกเดินทางสู่ กรงเทพฯ โดยสายการบิน พีช แอร์ เที่ยวบินที่ MM-989
กรุงเทพฯ
00.35 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
พีช แอร์ไลน์ (MM)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up