Tour

MS 001: เยอรมัน-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี-สาธารณรัฐเชก 9 วัน (เม.ย.) 69,900 -.

ราคาเริ่มต้น 69,900

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
11-19 เมษายน 2561
21.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 โดยสายการบินไทย
มิวนิค (เยอรมัน)-ปราสาทนอยชวานชไตน์-บาด ริคเคนฮาลล์ (เยอรมัน)
00.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-924 (มีอาหารรอบดึกและอาหารเช้าบริการบนเครื่อง)
07.05 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิค
บาด ริคเคนฮาลล์ -ซาวเบริก์(ออสเตรีย)-ฮัลล์สตัท-เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์-ช้อปปิ้ง Parndof Outlet-บราติสลาว่า (สโลวัค)
บูดาเปสต์ (ฮังการี)
เชสกี้คลุมลอฟ (สาธารณรัฐเชก)-ปราก
ปราสาทแห่งกรุงปราก-มิวนิค(เยอรมัน)
สนามฟุตบอล อัลลิอันซ์ อาเรนา-กรุงเทพฯ
14.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-925
กรุงเทพฯ
06.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
การบินไทย (TG)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up