Tour

WS 203: SPECIAL SHOPฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน (เม.ย.-ต.ค.61) 12,999.-

ราคาเริ่มต้น 12,999

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
เมษายน 20-22 พฤษภาคม 04-06 / 18-20 มิถุนายน 01-03 / 15-17 / 29 มิ.ย.-01 ก.ค. กรกฏาคม 13-15 / 27-29 สิงหาคม 10-12 / 24-26 กันยายน 07-09 / 21-23 ตุลาคม 05-07 / 19-21
กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค-เลดี้ส์มาร์เก็ต
05.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน คาเธย์ แปซิฟิค พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
08.10 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX-700 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.15 น. ถึง สนามบิน Cheak Lap Kok
ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights
อิสระตามอัธยาศัย-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
19.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน คาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX-703 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.45 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
คาเธย์ แปซิฟิค (CX)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up