Tour

WS 203: SPECIAL SHOP ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน (เม.ย.-มิ.ย.) 18,999-.

ราคาเริ่มต้น 18,999

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
เมษายน 06-08 / 14-16 / 19-21 / 26-28 พฤษภาคม 03-05 / 10-12 / 18-20 / 31 พ.ค.-02 มิ.ย. มิถุนายน 07-09 / 14-16 / 21-23 / 28-30
กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค-หาดรีพลัสเบย์-เลดี้ส์มาร์เก็ต
05.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน คาเธย์
แปซิฟิค พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
08.15 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX-700 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.10 น. ถึง สนามบิน Cheak Lap Kok
ฮ่องกง- วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights
อิสระตามอัธยาศัย-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
22.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน คาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX-709 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
00.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
คาเธย์ แปซิฟิค (CX)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up