Tour

WS 204: DISNEY PRO ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน (เม.ย.-ต.ค.61) 15,999.-

ราคาเริ่มต้น 15,999

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
เมษายน 26-28 พฤษภาคม 10-12 / 24-26 มิถุนายน 07-09 / 21-23 กรกฎาคม 05-07 / 19-21 สิงหาคม 02-04 / 16-18 / 30 ส.ค.-01 ก.ย. กันยายน 13-15 / 27-29 ตุลาคม 11-13 / 25-27
กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค-เลดี้ไนท์มาเก็ต
04.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง
06.40 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX-616 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
10.25 น ถึง สนามบิน Cheak Lap Kok
ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights
สวนสนุกฮ่องกงดิสน์แลนด์-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
21.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน คาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX-617 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.25 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
คาเธย์ แปซิฟิค (CX)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up