Tour

WS 205 : SPECIAL SHOP ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน (เม.ย.-ก.ค.) 11,999-.

ราคาเริ่มต้น 11,999

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เลดี้ส์มาร์เก็ต
13.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน รอยัล จอแดนเนียลพบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (สายการบินกำหนดให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้น้ำหนัก 30 กิโลกรัม ท่านละ 1ใบเท่านั้น)
15.25 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน รอยัล จอแดนเนียล เที่ยวบินที่ RJ-182 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
19.00 น. ถึง สนามบิน Cheak Lap Kok

ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights
อิสระตามอัธยาศัย-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
21.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน รอยัลจอ แดนเนียล เที่ยวบินที่ RJ-183 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.20 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
โรยัล จอร์แดนเนียล (RJ)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up