Tour

WS 001: SAVE ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 มิติ 3 วัน (พ.ค.-ต.ค.) 9,999.-

ราคาเริ่มต้น 9,999

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
พฤษภาคม 03-05 / 12-14 / 17-19 / 19-21 / 24-26 มิถุนายน 14-16 / 21-23 / 28-30 / 30 มิ.ย.-02 ก.ค. กรกฎาคม 05-07 / 12-14 / 19-21 / 21-23 / 26-28 สิงหาคม 02-04 / 11-13 / 16-18 / 18-20 / 23-25 / 25-27 / 30 ส.ค.-01 ก.ย. กันยายน 01-03 / 06-08 / 08-10 / 13-15 / 15-17 / 20-22 ตุลาคม 11-13 / 13-15 / 18-20 / 20-22 / 25-27 / 27-29
กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น
12.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธย์ แป ซิฟิค พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารเดินทาง (กรุณาใช้กระเป๋าล้อลาก ท่านละ 1 ใบเพื่อความสะดวกในการข้ามด่าน)
14.55 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX-654 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน เครื่อง)
18.50 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok
เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม+โชว์
ซิตี้ทัวร์-Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
21.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน คาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX-617 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน เครื่อง)
23.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
คาเธย์ แปซิฟิค (CX)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up