Tour

WS 001 : HC 1-SAVER ฮ่องกง-เซินเจิ้น-โชว์น้ำพุ 3 มิติ 3 วัน (เม.ย.-ต.ค.) 9,999-.

ราคาเริ่มต้น 9,999

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
เมษายน 06-08 / 12-14 / 13-15 / 19-21 / 26-28 / 27-29 พฤษภาคม 03-05 / 04-06 / 10-12 / 18-20 มิถุนายน 01-03 / 07-09 / 08-10 / 14-16 / 22-24 / 28-30 / 29 มิ.ย.-01 ก.ค. กรกฎาคม 05-07 / 06-08 / 12-14 / 19-21 / 26-28 / 27-29 สิงหาคม 02-04 / 03-05 / 09-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 23-25 / 24-26 / 30 ส.ค.-01 ก.ย./ 31 ส.ค.-02 ก.ย. กันยายน 06-08 / 07-09 / 13-15 / 20-22 / 21-23 ตุลาคม 11-13 / 12-14 / 18-20 / 19-21/ 25-27 / 26-28
กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น
12.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค
15.15 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX-654 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน เครื่อง)
18.50 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok
เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น- โชว์น้ำผุ 3 มิติ
ซิตี้ทัวร์-Repulse Bay-อ่าววิคตอเรีย-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
21.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน คาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX-617 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน เครื่อง)
23.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
คาเธย์ แปซิฟิค (CX)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up