Tour

MS 012: ยุโรปตะวันออก 8 วัน ฮังการี-ออสเตรีย-สาธารณรัฐสโลวัค-เชค-เยอรมัน (ธ.ค.) 48,555.-

ราคาเริ่มต้น 48,555

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 02-09
กรุงเทพฯ
22.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย
พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง
กรุงเทพฯ-เวียนนา-บูดาเปสต์-จัตุรัสวีรบุรุษ-CASTLE HILL-โบสถ์แมทเธียส-ป้อมชาวประมง
01.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 936 (บริการอาหารบนเครื่อง)
07.00 น. เดินทางถึง สนามบินเวียนนา
บูดาเปสต์-พาร์นดอร์ฟ-กรุงเวียนนา-พระราชวังเชรินน์บรุนน์-บราติสลาวา-ปราสาทบราติสลาวา
บราติสลาวา-กรุงปราก-กลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราก-มหาวิหารเซนต์วิตัส-จัตุรัสเมืองเก่า-สะพานชาร์ลส
ปราก-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-เชสกี้ บูโยวิช
เชสกี้ บูโยวิช-ฮัลสตัท (ออสเตรีย)-ซี สตราซ-ซาลส์เบิร์ก-จัตุรัสกลางเมือง-อนุสาวรีย์โมสาร์ต-สวนมิราเบล-ถนนเกไตร-มิวนิค
มิวนิค(เยอรมัน)-ศาลากลางมิวนิค-หอระฆัง
13.35 น. นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925
กรุงเทพฯ
06.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
การบินไทย (TG)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up