Tour

VT 208: WINTER RUSSIA NORTHERN LIGHT EXPLORER เที่ยว มอสโคว์-เมอร์มังส์ 7 วัน (ธ.ค.) 79,900.-

ราคาเริ่มต้น 79,900

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
ธันวาคม 25-31
กรุงเทพฯ-มอสโคว์
08.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
10.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-974
17.10 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย
มอสโคว์-เมอร์มังส์
เมอร์มังส์-หมู่บ้านซามิ-เมอร์มังส์
เมอร์มังส์-มอสโคว์
มอสโคว์
มอสโคว์
18.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-975
กรุงเทพฯ
07.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
การบินไทย (TG)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up