Tour

MS 007: แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (พ.ย., ธ.ค.) 69,900.-

ราคาเริ่มต้น 69,900

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
พฤศจิกายน 12-19 ธันวาคม 05-12
กรุงเทพฯ
21.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 โดยสายการบินไทย
พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง
ซูริค-น้ำตกไรน์-เบิร์น
00.40 น. นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-970
(บริการอาหารค่ำและอาหารเช้าบนเครื่อง)
07.25 น. เดินทางถึง สนามบินซูริค

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN BERN WEST SIDE หรือเทียบเท่า
เบิร์น-กลาเซียร์ 3000-เวเว่ย์-มงเทรอซ์

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก VILLA TOSCANE HOTEL หรือเทียบเท่า
มงเทรอซ์-เซอร์แมท-รถไฟกรอนเนอร์แกรต ชมวิวแมทเทอร์ฮอร์น-ทาช

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ELITE TAESCH HOTEL หรือเทียบเท่า
ทาช-โลซานน์-เจนีวา-อินเทอร์ลาเก้น

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเท่า
อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว-ลูเซิร์น-ซูริค

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า
ซูริค-กรุงเทพฯ
13.30 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-971
(บริการอาหารค่ำและอาหารเช้าบริการบนเครื่อง)
กรุงเทพฯ
05.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
การบินไทย (TG)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up