Tour

อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมัน 8 วัน (ต.ค.) 69,900.-

ราคาเริ่มต้น 69,900

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
ตุลาคม 16-23
กรุงเทพฯ
21.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย
พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง
มิลาน-เวนิส (อิตาลี)
00.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินมาลเปนซ่า โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940
(มีอาหารค่ำและอาหารเช้าบริการบนเครื่อง)
07.10 น. เดินทางถึง กรุงมิลาน
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก AMBASCIATORI DELFINO HOTEL หรือเทียบเท่า
เวนิส-มิลาน-ลูเซิร์น (สวิส)
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLE HOTEL หรือเทียบเท่า
ลูเซิร์น-เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก ยอดเขาทิตลิส-ทิติเซ่ ป่าดำ
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOFGUT STERNEN หรือเทียบเท่า
ทิทิเซ่-ป่าดำ-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LUITPOLD PARK หรือเทียบเท่า
มิวนิค-โชว์รูม BMW –จัตุรัสมาเรียนพลัส-ช้อปปิ้ง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ACHAT PREMIUM MUNCHEN SUD HOTEL หรือเทียบเท่า
มิวนิค-สนามบิน
14.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925
(มีอาหารเย็นและอาหารเช้าบริการบนเครื่อง)
กรุงเทพฯ
06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียด


ขึ้นเขาทิตลิส กระเช้าหมุน 360 องศา-
ป่าดำอนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้-
ทะเลสาบลูเซิร์น-ช้อปปิ้งสินค้าสวิส
รวมวีซ่า+ ทิปคนขับรถในยุโรป

สายการบิน

  •  
  •  
การบินไทย (TG)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up