Tour

MS 009: แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน พิชิต 6 ภูเขาดังแห่งสวิส (พ.ย., ธ.ค.) 81,400.-

ราคาเริ่มต้น 81,400

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
พฤศจิกายน 12-19 ธันวาคม 05-12
กรุงเทพฯ
21.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 โดยสายการบินไทย
พบกับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง
สนามบินซูริค-ลูเซิร์น-ยอดเขาพิลาตุส-อินเทอร์ลาเก้น
00.40 น. นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-970
(บริการอาหารค่ำและอาหารเช้าบนเครื่อง)
07.25 น. เดินทางถึง สนามบินซูริค

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า
อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว-มงเทรอซ์

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก VILLA TOSCANE HOTEL หรือเทียบเท่า
มงเทรอซ์-กลาเซียร์ 3000-เวเว่ย์-ทาช

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL ELITE TAESCH หรือเทียบเท่า
ทาช-เซอร์แมท-รถไฟกรอนเนอร์แกรต ชมวิวแมทเทอร์ฮอร์น-ลูเซิร์น

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า
ลูเซิร์น-แองเกิลเบิรก์-ยอดเขาทิตลิส-ซูริค

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN ZURICH MESSE หรือเทียบเท่า
ซูริค-กรุงเทพฯ
13.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-971
(บริการอาหารค่ำและอาหารเช้าบริการบนเครื่อง)
กรุงเทพฯ
05.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
การบินไทย (TG)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up