Tour

MS 005: อิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน (ก.ย., ต.ค.) 68,900-

ราคาเริ่มต้น 68,900

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
กันยายน 29 ก.ย.-06 ต.ค. ตุลาคม 16-23 / 20-27
กรุงเทพฯ - มิลาน
21.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย
มิลาน-ลา สเปเซีย-ชิงเกว เตรเร-ปิซ่า
00.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิลาน
ปิซ่า-เวนิส
เวนิส -FOX TOWN OUTLET-ลูเซิร์น
ลูเซิร์น -แองเกลเบิร์ก-นั่งเคเบิลคาร์สู่ทิตลิส -สตราสบูร์ก-นั่งรถไฟด่วน TGV สู่ปารีส
ปารีส -แวร์ซายส์
ปารีส-กรุงเทพฯ
13.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
กรุงเทพฯ
05.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
การบินไทย (TG)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up