Tour

MS 001: เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิส-ฝรั่งเศส 9 วัน (ธ.ค.) 78,400.-

ราคาเริ่มต้น 78,400

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
ตุลาคม 21-29 ธันวาคม 03-11
กรุงเทพฯ- แฟรงค์เฟิร์ท (เยอรมัน)
20.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย
พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง
23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ แฟรงค์เฟิร์ท โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-920
แฟรงค์เฟิร์ท-ไฮเดลเบิร์ก-ทะเลสาบทิทิเซ่-ป่าดำ
06.00 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักในเขตป่าดำ WYNDHAM GARDEN DONAUSCHINGEN หรือเทียบเท่า
ป่าดำ-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LUITPOLD PARK หรือเทียบเท่า
ฟุสเซ่น-อินสบรุค (ออสเตรีย)-ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS STLY LUCERN หรือเทียบเท่า
ลูเซิร์น-ยอดเขาจุงฟราว-อินเทอร์ลาเก้น -ลูเซิร์น
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS STLY LUCERN หรือเทียบเท่า
ลูเซิร์น-สตราสบรูก์ (ฝรั่งเศส)-รถไฟด่วน ทีจีวี-ปารีส
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE PARIS หรือเทียบเท่า
ปารีส-พระราชวังแวร์ซายน์-ช้อปปิ้ง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE PARIS หรือเทียบเท่า
ปารีส-กรุงเทพฯ
13.40 น. นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-931
กรุงเทพฯ
05.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
การบินไทย (TG)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up