Tour

SPECIAL HONSHU 5 DAYS (พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย.) 33,900.-

ราคาเริ่มต้น 33,900

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
พฤษภาคม 24-28 มิถุนายน 14-18 / 28 มิ.ย.-02 ก.ค. กรกฎาคม 26-30 สิงหาคม 23-27 กันยายน 13-17 / 27 ก.ย.-01 ต.ค.
กรุงเทพฯ-นาริตะ
20.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 6-7 สายการบินสกู๊ตแอร์ พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง (สายการบิน SCOOT AIR ทำการบินด้วยเครื่องบิน BOEING 787-800 DREAM LINER ที่นั่งแบบ 3-3-3 (335 ที่นั่ง) น้ำหนักกระเป๋าเดินทางขาไป 20 ก.ก. ขากลับ 20 ก.ก. หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที
สนามบินนาริตะ-ซาวาระ-วัดอาซาคุสะ -โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป)-ช้อปปิ้ง ชินจูกุ
00.45 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สกู๊ตแอร์ เที่ยวบินที่ TZ-292 มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ยกเว้นน้ำอัดลม, น้ำผลไม้, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
08.50 น. ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
โตเกียว-วนอุทยานฮาโก่เน่-ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที-หุบเขาโอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ต
ภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-นาโกย่า-ช้อปปิ้งซาคาเอะ
นาโกย่า-ปราสาทโอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-สนามบินคันไซ
18.00 น. ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน สกู๊ตแอร์ เที่ยวบินที่ TZ-297
21.55 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียด


สายการบิน

  •  
  •  
scoot air (TZ)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up