Tour

SPECIAL KANTO 5 DAYS (มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย.) 29,900.-

ราคาเริ่มต้น 29,900

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
มิถุนายน 07-11 / 21-25 กรกฎาคม 19-23 สิงหาคม 02-06 / 30 ส.ค.-03 ก.ย. กันยายน 27 ก.ย.-01 ต.ค.
กรุงเทพฯ-นาริตะ
20.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 6-7 สายการบินสกู๊ตแอร์ พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง (สายการบิน SCOOT AIR ทำการบินด้วยเครื่องบิน BOEING 787-800 DREAM LINER ที่นั่งแบบ 3-3-3 (335 ที่นั่ง) น้ำหนักกระเป๋าเดินทางขาไป 20 ก.ก. ขากลับ 20 ก.ก. หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที
นาริตะ-วนอุทยานฮาโก่เน่-ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที-หุบเขาโอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ต
00.45 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สกู๊ตแอร์ เที่ยวบินที่ TZ-292 มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ยกเว้นน้ำอัดลม, น้ำผลไม้, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง เวลา ท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
08.50 น. ถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
ภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะฮัคไค-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ
วัดอาซะกุซ่า-โตเกียว สกาย ทรี (จุดถ่ายรูป)-ศาลเจ้าเมจิ-ฮาราจูกุ-โอโมเตะซันโดะ-นาริตะ
สนามบินนาริตะ -กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.00 น. ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน สกู๊ตแอร์ เที่ยวบินที่ TZ-291
13.50 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียด


มีรถเดินทางทุกวัน
เสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่องไป-กลับ
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN)
อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ ปูซูไว

สายการบิน

  •  
  •  
scoot air (TZ)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up