Tour

SUPER MOSCOW 5 DAYS (พ.ค., มิ.ย.) 39,555.-

ราคาเริ่มต้น 39,555

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
พฤษภาคม 03-07 / 24-28 / 31 พ.ค.-04 มิ.ย. มิถุนายน 07-11 / 14-18 / 21-25 / 28 มิ.ย.-02 ก.ค.
กรุงเทพฯ-มอสโคว์
07.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขา ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2 โดยสายการบินไทย
10.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-974
15.55 น. เดินทางถึง สนามบินเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
มอสโคว์-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-จัตุรัสแดง - METRO
มอสโคว์-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-โบสถ์อัสสัมชัญ
มอสโคว์-จัตุรัสแดง-METRO-มหาวิหารเซนต์บาซิล-กุม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินดามาเดียดาวา
18.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-975
กรุงเทพฯ
07.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียด


พิเศษ !!! ชมละครสัตว์

สายการบิน

  •  
  •  
การบินไทย (TG)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up