Tour

SPECIAL SUMMER KANTO 5 DAYS (พ.ค., มิ.ย.) 37,900.-

ราคาเริ่มต้น 37,900

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
พฤษภาคม 24-28 มิถุนายน 09-13
กรุงเทพฯ-นาริตะ
20.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C ประตู 2 สายการบินไทย
23.50 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-640
วนอุทยานฮาโกเน่-ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที- หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ท-อิซาว่า
08.10 น. ถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
ภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะฮัคไค-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ-โตเกียว
โตเกียว-อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ โตเกียวดิสนีย์แลนด์
วัดอาซะกุซ่าคันนอน-โตเกียว สกาย ทรี-ช้อปปิ้งอิออนมอล์ล-นาริตะ-กรุงเทพฯ
17.25 น. ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-677
21.55 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียด


อิสระช้อปปิ้ง 1 วันในโตเกียว
หรือซื้อทัวร์เสริม โตเกียว ดิสนีย์แลนด์
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN)
อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ ปูซูไว

สายการบิน

  •  
  •  
การบินไทย (TG)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up