Tour

อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 8 วัน (มี.ค., เม.ย., พ.ค.) 66,900.-

ราคาเริ่มต้น 66,900

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
มีนาคม 25 มี.ค.-01 เม.ย. เมษายน 29 เม.ย.-06 พ.ค. พฤษภาคม 20-27
กรุงเทพฯ
21.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ P ประตู 8 สายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ อำนวยความสะดวกดูแลเรื่องการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระต่างๆ
เวนิส (อิตาลี)-มิลาน
01.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเวนิส โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR-837 / QR-125 (มีอาหารรอบดึกและอาหารเช้าบริการบนเครื่อง)
12.05 น. เดินทางถึง สนามบินเวนิส
นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเวนิส เมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังของอิตาลี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือตรองเคตโต้ เพื่อนำท่านข้ามเรือสู่ฝั่ง จัตุรัสเซนต์มาร์ค St. Mark Square หรือ ซานมาร์โค ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ดอร์จ ชม วิหารเซนต์มาร์ค นำท่านเดินลัดเลาะไปตามซอกเล็กซอกน้อย เพื่อชม สะพานริอัลโต ที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนลสัญลักษณ์ที่สำคัญของเวนิส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่าเดินทางเข้าสู่ที่พัก DELFINO VENICE HOTEL หรือเทียบเท่า
เวนิส-มิลาน-ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองมิลาน นำท่านถ่ายรูปด้านนอกของ มิลานดูโอโม หรือ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
เดินเล่นช้อปปิ้งชมเมือง หรือ ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ของลิโอนาร์โด ดาวินชี อนุสาวรีย์ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 กษัตริย์ผู้รวบรวมก่อตั้งประเทศอิตาลี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านมีเวลาในการเดินชมเมืองหรือ ช้อปปิ้งมากขึ้น
14.30 น. นำท่านเดินทางข้ามพรมแดน อิตาลี-สวิสฯ เพื่อนำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLE LUZERN หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคารในโรงแรม
ลูเซิร์น-ยอดเขาทิทลิส-ดิจอง (ฝรั่งเศส)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของสวิส แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้คาเปลบรุค ทะเลสาบลูเซิร์นที่สวยงาม 3 แลนด์มาร์คที่สำคัญของเมือง ก่อนให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพของสวิส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกลเบิร์ก ชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของหุบเขาแอลป์ จนถึง สถานีกระเช้า หรือ เคเบิลคาร์ ให้ท่านได้มีโอกาสสัมผัสกับการ นั่งกระเช้ารุ่นใหม่ในหลากหลายแบบ กระเช้าขนาด 6-8 ที่นั่ง ต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่ และกระเช้าที่หมุนรอบตัวเองไปด้วยในขณะที่เคลื่อนที่ เพื่อให้ท่านจะได้ชื่นชมกับวิวสวย ๆ ในแบบ 360 องศา จนถึงบน ยอดเขาทิตลิส
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย นำท่านเดินเล่นชม ถ้ำน้ำแข็ง ชื่นชมกับวิวสวย ๆ อย่างเต็มที่ก่อนเดินทางลงจากเขา เพื่อเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ ประเทศฝรั่งเศส สู่ เมืองดิจอง เมืองสำคัญแห่งแคว้นเบอร์กันดี เป็นแหล่งปลูกองุ่นและผลิตไวน์ชั้นดีอีกแห่งของฝรั่งเศส
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN DIJON HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคารในโรงแรม
ดิจอง-ชมเมือง-ล่องเรือแม่น้ำแซนต์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมายกว่า 20 ล้านคนต่อปี ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ศิลปะ สถาปัตยกรรมที่สวยงาม แฟชั่นแบรนด์เนมที่ทันสมัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่าน ลงเรือบาโตว์มุช เพื่อชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำแซนต์
ก่อนนำท่านช้อปปิ้งยังร้านค้าปลอดภาษี เลือกซื้อสินค้าราคาถูกอย่างเต็มที่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE PARIS HOTEL หรือเทียบเท่า
ปารีส-พระราชวังแวร์ซายส์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ เพื่อนำท่านเข้าชม ภายในของ พระราชวังแวร์ซายส์ ให้เวลาท่านเดินเล่นภายในพระราชวังและอุทยานด้านหลัง นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงปารีส
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมในห้างสรรพสินค้าชื่อดังของปารีส รวมทั้งร้านค้าอีกมากมายย่านโรงละครโอเปร่าของปารีส เลือกซื้อสินค้าทั่วไป หรือสินค้าแบรนด์เนมดัง เช่น หลุยส์วิตตองค์ แอร์เมส ชาเนล ลองชอม ฯลฯ อย่างเต็มที่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านมีเวลาในการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE PARIS HOTEL หรือเทียบเท่า
ปารีส-สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านขึ้นชมวิวสวยของปารีส บนเนินเขามองต์มาร์ต ที่ตั้งของ มหาวิหารซาคเคอร์เกอร์ หรือ วิหารพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่าน ชมเมืองปารีส โดยเริ่มจากการเก็บภาพสวยของ หอไอเฟิล บริเวณ หน้าโรงเรียนการทหารและจัตุรัส ทรอคาเดโร ถ่ายรูปกับ ประตูชัยแห่ง จักรพรรดินโปเลียน ผ่านชม ถนนชองป์สเอลิเซ่ส์ ถนนสวยสายนี้ประกอบไปด้วยย่านการค้า โรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรูหรา สองข้างทาง ผ่านชม จตุรัสคองคอร์ต ที่ตั้งของ เสาหินโอเบลิส จากวิหารลุกซอร์ในอียิปต์ และจุดประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางโจเซฟิน ถ่ายรูปกับ โดมอินวาลิด สถานที่เก็บพระศพพระเจ้านโปเลียน
17.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี-เช็คบัตรโดยสารตรวจหนังสือเดินทาง เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
21.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR-038 / QR-832 (มีอาหารกลางค่ำและอาหารเช้าบริการบนเครื่อง โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา ประมาณ 3 ชม.)
กรุงเทพฯ
18.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียด


เวนิส-มิลาน-ทะเลสาบลูเซิร์น
ยอดเขาทิทลิส-ดิจอง-ปารีส
รวมวีซ่าและ ทิปคนขับรถแล้ว

สายการบิน

  •  
  •  
การ์ต้า แอร์ (QR)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up