Tour

เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-เยอรมัน 6 วัน (มี.ค., เม.ย., พ.ค.) 38,900.-

ราคาเริ่มต้น 38,900

ราคาเริ่มต้น 0
วันที่เดินทาง
มีนาคม 30 มี.ค.-04 เม.ย. เมษายน 20-25 / 27 เม.ย.-02 พ.ค. พฤษภาคม 04-09 / 11-16
กรุงเทพฯ
23.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ส
โดฮา-อัมสเตอร์ดัมส์ (เนเธอร์แลนด์)-บรูจจ์(เบลเยี่ยม)-บรัสเซลลส์
02.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR-837
05.15 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
07.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัมส์ โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR-273
13.20 น. เดินทางถึง กรุงอัมสเตอร์ดัมส์
บรัสเซลลส์ (เบลเยี่ยม)-โคโลญจน์-อาเค่น (เยอรมัน)
อาเค่น (เยอรมัน)-ลิสส์ (เนเธอร์แลนด์)-สวนคอยเคนฮอฟ-อัมสเตอร์ดัมส์
อัมสเตอร์ดัมส์-ซานสคันส์-หมู่บ้านกังหันลม (เนเธอร์แลนด์)
16.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบิน กาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR-274
23.40 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
กรุงเทพฯ
02.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR-836
12.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียด


ชมเทศกาลดอกไม้ที่โด่งดังที่สุด
และเก่าแก่ที่สุดในโลก ณ สวนคอยเคนฮอฟ
ชมหมู่บ้านกังหันลมสัญลักษณ์
เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีส

สายการบิน

  •  
  •  
การ์ต้า แอร์ (QR)

ติดต่อเรา โทร


02-291-7711


สายด่วน โทร

092-505-3993, 092-505-1661
จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
เสาร์ 09:00-13:00 น.

โหลดเอกสารเพิ่มเติม


scroll up