RECENT POSTS

เริ่มใช้ช่องอัตโนมัติในการตรวจคนเข้าเมืองที่ญี่ปุ่น

ประกาศจ้า...เริ่มใช้ช่องอัตโนมัติในการตรวจคนเข้าเมืองที่ญี่ปุ่น 1-11-2559สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ป ...

ปลั๊กไฟของต่างประเทศ

เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการเดินทาง ...

power bank

ขอขอบคุณที่มา : การบินไทย ...

scroll up